Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren kanun teklifi TBMM’de (1)

AK Parti milletvekilleri, mükelleflerin vergiye ahenklerini gözeten, vergi güvenliğini artıran, toplumsal adaleti ve rekabet ortamını güçlendiren …

AK Parti milletvekilleri, mükelleflerin vergiye ahenklerini gözeten, vergi güvenliğini artıran, toplumsal adaleti ve rekabet ortamını güçlendiren, yatırımları teşvik edip ihtilafları sonlandıran ve vergi uygulamalarında öngörülebilirliği sağlayan değişikliklerin hayata geçirilmesi için çeşitli vergi kanunlarında değişiklikler yapılmasını içeren kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sundu.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ile AK Parti’li milletvekillerinin imzasını taşıyan, 64 unsurluk Vergi Yöntem Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne nazaran, kolay yöntemde vergilendirilen mükelleflerin çıkarları gelir vergisinden istisna tutulacak.

“Küçük esnaf” olarak söz edilen ve 850 bin civarında olan bu mükellef kümesinin karlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak.

Toplumsal içerik üreticiliği ile taşınabilir aygıtlar için uygulama geliştiriciliğinde çıkar istisnası getirilecek. Buna nazaran, internet ortamındaki toplumsal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, imaj, ses, görüntü üzere içerikler paylaşan toplumsal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri çıkarlar ile akıllı telefon yahut tablet üzere taşınabilir aygıtlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri çıkarlar gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de şurası bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ait tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi koşul olacak.

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat fiyatı üzerinden, transfer tarihi prestijiyle yüzde 15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Gelir Vergisi Kanunu’nun “muhtasar beyanname” ve “vergi tevkifatının yatırılması” başlıklı unsurlarındaki asıllar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlü olacak. Bu meblağ üzerinden ayrıyeten tevkifat yapılmayacak.

Mükelleflerin, düzenleme kapsamı dışında diğer faaliyetlerinden kaynaklanan yarar ya da iratlarının bulunması istisnadan faydalanmalarına mani olmayacak.

İstisnaya ait kuralların taşınmadığının tespit edilmesi halinde eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacak.

Cumhurbaşkanı, düzenlemedeki tevkifat oranını her bir faaliyet tipi için farklı başka sıfıra kadar indirmeye, bir katma kadar artırmak suretiyle tekrar tespit etmeye yetkili olacak.

Ziraî takviye ödemeleri gelir vergisinden istisna olacak

Tarım dalı ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden rastgele bir vergi kesintisi yapılmayacak.

Teklifle, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri üzerinden gelir elde eden mükelleflerin verecekleri yıllık gelir vergisi beyannamelerini, işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın şubat ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar vermeleri amaçlanıyor.

Bir takvim yılında elde edilen gelirler, şubat ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek.

Yıllık beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi, şubat ve haziran aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek. Düzenlemeyle cari vergilendirme devrinin birinci dokuz ayı, üçer aylık periyotlar itibariyle süreksiz vergi devirleri olarak belirlenecek. Buna nazaran, cari vergilendirme devri içindeki üç, altı ve dokuz aylık periyodlar üçer aylık periyotlar itibariyle süreksiz vergi periyotları kabul edilecek.

İlgili takvim yılı yahut hesap periyodunun son üç aylık devri ise süreksiz vergi periyodu kapsamında sayılmayacak, unsur kapsamındaki mükellefler tarafından bu devir için süreksiz vergi beyannamesi verilmeyecek.???????

Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek

Vergiye uyumlu mükelleflerin vergi indirimden yararlanma şartı olan “indirimin hesaplanacağı beyannamenin ilişkin olduğu yıl ile evvelki iki yılda haklarında tarhiyat yapılmamış olması” şartı, yapılan tarhiyatların katılaşmasına bağlı olacak.

Kelam konusu mühlet içinde katılaşan tarhiyatın indirim fiyat hududunun yüzde 1’inden az olması durumunda da indirimden yararlanma koşulları ihlal edilmemiş sayılacak.

Yapılan tarhiyatın indirimden yararlanıldıktan sonra katılaşması durumunda yararlanılan indirimin mükelleften geri alınmasına ait karar, unsur metninden çıkarılıyor. Katılaşmış tarhiyat bulunmaması kuralı, vergi beyannameleriyle sonlandırılacak.

Fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek. Elektronik ortamda kurulan vergi dairelerinin başka vergi dairelerinin şubesi olarak belirlenerek mükelleflere süratli ve aktif hizmet verilebilmesinin sağlanması, vergi dairesince yapılan süreçlerin elektronik ortamda kurulan vergi daireleri tarafından da yerine getirilmesini temin edecek düzenlemeler yapma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki veriliyor.

Gelir Yönetimi Başkanlığının misyon alanına ait işlerde hizmet alımı yoluyla çalıştırılanlar ile hizmet alımı yapılanların ortak ve yöneticileri de öğrendikleri sırlar ve kapalı kalması gereken başka konular açısından yasaklara, bu misyonlarından ayrılsalar dahi uymak zorunda olacak.

Yabancı memleketlerde bulunan Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatlar, Gelir Yönetimi Başkanlığına gönderilmeksizin, vergi dairesi başkanlıkları yahut defterdarlıklar tarafından direkt yurtdışı temsilciliklerine gönderilecek.

3 bin 600 Türk lirasından fazla vergi yahut vergi cezasına taalluk ettiği takdirde, ilan yazısı Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir Yönetimi Başkanlığının, öbürleri için ilgili yönetimin resmi internet sitesi üzerinden de duyurulacak.

Gelir Yönetimi Başkanlığı, vergi ve mükellefiyet çeşidi ile düzeltmeye husus fiyatı farklı başka yahut birlikte dikkate alarak düzeltme yetkisinin devredilmesi ile düzeltmenin bağlı olunan vergi dairesi dışındaki vergi daireleri tarafından yapılmasına müsaade vermeye ve uygulamaya ait metot ve asılları belirlemeye yetkili olacak.

Uzaktan inceleme

Ticari faaliyetlerin icrasında değişen iş yeri kavramı, vergi incelemesine taraf olan mükelleflerin büyük çoğunluğunun elektronik defter ve evrak kullanması, dijital olarak data depolama imkanlarının çeşitlenmiş olması, incelemelerin daha çok teknolojik ekipmanlar kullanılmak suretiyle yapılması, inceleme süreçlerinin dijital ortama taşınması üzere gelişmelerin “uzaktan incelemeyi” mümkün hale getirdiği gerekçesiyle, teklifle, vergi incelemesinin uzaktan yapılabilmesine yönelik düzenlemeler yapılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlığa yazılı yahut elektronik olarak bildirilmesi durumunda, bu bildirimi mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul etmeye, bu formda kabul edilecek bildirimleri faaliyet konusu, gelir ögesi ile mükellefiyet, vergi, iş yeri ve şirket cinslerini farklı ayrı yahut birlikte dikkate alarak tespit etmeye ve uygulamaya ait yöntem ve asılları belirlemeye yetkili olacak.

Fiziki ortamda tutulan defterlerde bulunan tasdik zorunluluğuna emsal halde, Hazine ve Maliye Bakanlığının Ticaret Bakanlığı ile ortaklaşa yahut kendisi tarafından belirlediği yol, temel ve mühletler dahilinde kelam konusu defterler için berat alınması yahut defterlerin onaylanması tasdik kararında sayılacak; berat alınması ve onay süreçlerinde belirlenen yol, temel ve mühletlere uyulmaması halinde ise defterlerin tasdik ettirilmemiş sayılacak.

Mükelleflere kullanma mecburiyeti getirilen dokümanların, öngörülen zarurî bilgileri taşımaması halinde bu evrakların vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılması uygulaması kapsamına elektronik doküman olarak düzenlenmesi gereken dokümanlar de dahil ediliyor.

Yararlanılması, yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı koşuluna bağlanan muafiyet, istisna, ziyan mahsubu ve gibisi mevzularda, tasdik raporunun gerekli mühlet içerisinde ibraz edilmemesi durumunda, mükellefe bildirim edilmek kuralı ile 60 günlük bir mühlet verilecek ve bu müddet içinde verilmesi halinde tasdik raporunun vaktinde verilmiş sayılacak.

(Sürecek)

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi?

— Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

Kaynak: Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir